Menu Close

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)    เพื่อจำแนกและคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวก
และทางลบ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ไม่มีโครงการ

2)    เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการเพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

3)     เพื่อนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจดำเนินโครงการให้สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานบึงกาฬที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

4)     เพื่อกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม