วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

พื่อจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสนามบินซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระบบขนสงทางอากาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15/9 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2597 และที่แกไขเพิ่มเติมที่กำหนดใหสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตองดำเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อใหการกำกับดูแลการบินพลเรือนเกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบมาตรา 8 (16) แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่กำหนดใหสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีอำนาจหนาที่ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำรายงานการของเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ดังนี้

1)    อธิบายความเป็นมาของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

2)    อธิบายรายละเอียดโครงการในส่วนที่มีการขอเปลี่ยนแปลง โดยจะทำการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการตามรายงานฉบับเดิม กับรายละเอียดโครงการที่มีการขอเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงแผนที่/แผนผังประกอบการอธิบาย

3)     ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม โดยการรวบรวบข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง

4)    ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม ทั้งในช่วงระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังเปิดดำเนินโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบในทางลบ ซึ่งจะลดระดับทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมลง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งระบุผลกระทบหลักและระดับความรุนแรงของผลกระทบนั้นๆ

5)  ในกรณีที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในข้อ 4) มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด หรือมาตรฐานขั้นต่ำอื่นๆ ที่ใช้ยึดถือเป็นเกณฑ์ รวมถึงมีผลกระทบในทางลบ ซึ่งจะลดระดับทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ลงไปจากผลการศึกษาเดิม ที่ปรึกษาจะทบทวนความเหมาะสมของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม หากพบว่ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมไม่เพียงพอ จะเสนอมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

6)  เพื่อจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมา พิจารณาประกอบการศึกษา

Scroll to Top