Menu Close

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

📣📣าพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ เดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting