รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

📣📣 ประชาสัมพันธ์
 
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 
🔸 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ เดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมกับระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
 
Scroll to Top