Menu Close

ประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปการประชุมPP2 โครงการสนามบินบึงกาฬ

📣📣ขอนำส่งสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

📣📣 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังฯ ครั้งที่ 2

📣📣 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ✈️✈️

โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน

📣📣 ขอนำส่งสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพกิจกรรม การจัดประชุมกลุ่มย่อย

การจัดประชุมกลุ่มย่อย วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 2 เวที

เวทีที่ 1 👨🏻‍💼 (เวทีสำหรับหน่วยงานราชการ) วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

 โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ